Skip to content

I. NORMES D’ÚS I FUNCIONAMENT

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte definir les instruccions i normes de funcionament de les cases i escoles rurals propietat de l’Ajuntament de Manacor, per poder-ne garantir l’ús adequat i la conservació de les instal·lacions.

Article 2. Definició i finalitat

Les cases i escoles rurals són propietat de l’Ajuntament de Manacor, i són destinades a la realització d’activitats socials, recreatives, educatives, culturals i d’oci.

Les activitats que es desenvolupin a les finques on es troben les cases i escoles rurals han de ser respectuoses amb l’entorn i el medi ambient.

Les cases i escoles rurals de Manacor es declaren espais sense fum. Com a mesura per prevenir incendis, per la salut de les persones usuàries i per prevenir la generació de residus, no es permet fumar a les cases i escoles rurals, tant a l’interior com a l’exterior.

Article 3. Cases i escoles rurals de Manacor

3.1 Aquest Reglament és d’aplicació en la gestió de l’ús de les següents instal·lacions:

Escola rural del Puig d’Alanar
Escola rural de Sa Murtera
Escola rural de Son Negre
Escola rural de S’Espinagar
Cases del Puig de Son Talent

3.2 S’estableixen els aforaments màxims següents a l’interior de les edificacions:

Escola rural del Puig d’Alanar: 100 persones.
Escola rural de Sa Murtera 50 persones.
Escola rural de Son Negre 50 persones.
Escola rural de S’Espinagar 50 persones.
Cases del Puig de Son Talent 100 persones.

3.3 Les escoles i cases rurals es destinen als usos següents:

Escola rural del Puig d’Alanar: prioritàriament ús educatiu, esportiu, cultural i social.
Escola rural de Sa Murtera i cases del Puig de Son Talent: prioritàriament ús d’oci, educatiu, esportiu, cultural i social.
Escoles rurals de Son Negre i S’Espinagar: sense un ús prioritari definit.

Article 4. Persones usuàries i ús del espais

Les instal·lacions de les cases i escoles rurals de Manacor poden ser utilitzades per la població en general, tant persones residents del terme municipal de Manacor com no residents, que tenguin com a objectiu realitzar activitats relacionades amb els usos social, recreatiu, educatiu, cultural i d’oci.

Es pot autoritzar l’ús de les instal·lacions quan l’activitat a desenvolupar sigui una activitat sense ànim de lucre i sempre que sigui respectuosa amb l’entorn i el medi ambient i s’ajusti a tot el que estableix aquest Reglament.

Per afavorir el gaudi de les instal·lacions municipals per a tota la població s’estableix que com a màxim es poden fer reserves de 3 dies consecutius, amb l’excepció de les autoritzacions d’ús de l’article 5.

Article 5. Supòsits especials

L’Ajuntament es reserva el dret d’oferir i reservar les instal·lacions a les entitats donades d’alta en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també als centres educatius que vulguin realitzar activitats en horari lectiu.

Article 6. Reserves

6.1 Les reserves i el pagament de les taxes corresponents s’ha de fer a través de la pàgina web o, si escau, una aplicació habilitada per l’Ajuntament.

6.2 La reserva s’ha de realitzar, com a mínim, amb una antelació de 5 dies respecte a la data d’ús de la instal·lació, i com a màxim amb una antelació de 3 mesos.

6.3 A les sol·licituds s’ha d’exposar de forma resumida l’activitat que es vol dur a terme i indicar el nombre de persones que participen a l’activitat.

6.4 És obligació realitzar un depòsit en el moment de la sol·licitud d’ús de les cases rurals, que ha de ser retornat íntegrament sempre que no s’hagin produït danys materials a les instal·lacions municipals i que les instal·lacions es deixin netes després d’haver-ne fet ús. L’import d’aquest depòsit ha de ser regulat per la corresponent ordenança fiscal.

Article 7. Taxes d’ús de les cases i escoles rurals

Les taxes que donen dret a fer ús de les cases i escoles rurals de Manacor s’estableixen a l’ordenança fiscal 13T.OD, Taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats a instal·lacions municipals i ús d’escoles publiques, referent a l’ordenança fiscal de l’exercici de l’any corresponent a la reserva.

Article 8. Activitats exemptes del pagament de la taxa d’ús

Estan exemptes del pagament de la taxa les sol·licituds de reserva realitzades per delegacions de l’Ajuntament de Manacor.

Article 9. Horari

Es pot fer ús de les instal·lacions des de les 9.00 h del matí del dia reservat fins a les 9.00 h del dia següent.

L’Ajuntament pot determinar franges horàries diferents en les autoritzacions d’ús de l’article 5.

Article 10. Gestió dels accessos a les instal·lacions

L’horari per recollir les claus a les oficines de l’Ajuntament de Manacor és de 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres, el dia anterior o el mateix dia de la reserva.

Les claus s’han de retornar a l’Ajuntament de Manacor dins la franja horària d’atenció al públic. En el cas de disposar de les instal·lacions durant el cap de setmana, s’han de retornar les claus el següent dilluns o dia laboral.

L’Ajuntament pot establir altres sistemes de gestió dels accessos a les instal·lacions, la qual cosa s’ha d’informar convenientment a les persones usuàries de les instal·lacions abans de fer-ne ús.

II. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES

Article 11. Normes d’ús

Les persones usuàries de les cases i escoles rurals municipals tenen les següents obligacions:

11.1 Conèixer i respectar les normes d’aquest Reglament.

11.2 Disposar d’una persona responsable de la reserva, que ha de ser la interlocutora amb l’Ajuntament de Manacor. Aquesta persona ha de ser major d’edat.

11.3 Utilitzar les instal·lacions amb respecte i, una vegada acabada l’estada, deixar-les netes, amb les aixetes i les portes tancades i els llums apagats. Deixar el local en les mateixes condicions d’ordre, netedat i higiene en què estava abans de l’activitat.

11.4 Separar de forma selectiva els residus generats durant l’ús de les instal·lacions (orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig), i traslladar els residus i depositar-los dins els contenidors selectius del municipi o bé a l’Ecoparc.

11.5 Fer un ús racional dels productes de neteja que hi pugui haver a cada instal·lació i conservar els estris i eines de neteja.

11.6 Fer un ús racional de l’aigua i l’electricitat.

11.7 Comunicar a l’Ajuntament de Manacor qualsevol tipus de desperfecte que s’hagi produït durant l’estada, pel mitjà que s’estableixi. El cost de la reparació de qualsevol tipus de desperfecte que s’hagi produït a les instal·lacions o a l’equipament va a càrrec de la persona responsable de la reserva, i s’ha de restablir amb l’import del depòsit realitzat en el moment de fer la reserva, sense perjudici d’una possible responsabilitat patrimonial.

11.8 En el cas que es tregui el mobiliari a fora de les cases, després d’utilitzar-lo s’ha de tornar entrar a dins i deixar-lo col·locat al seu lloc.

11.9 Respectar i conservar les instal·lacions i l’entorn.

11.10 Respectar les normes de seguretat, i també les que resulten dels cartells i dels avisos col·locats a la vista.

11.11 Retirar qualsevol element que les persones usuàries hagin aportat durant l’estada, tant si és a l’interior com a l’exterior de les instal·lacions: cartells, senyals, globus, banderes, etc.

11.12 Respectar les mesures d’higiene i seguretat vigents que determinin la normativa estatal, autonòmica i municipal.

Es prohibeix expressament:

11.13 Encendre qualsevol mena de foc, sigui quina sigui la seva finalitat, en qualsevol lloc que no sigui l’indicat. Les torrades i barbacoes només es poden realitzar fora de l’època de risc d’incendi.

11.14 Fumar en tot el recinte de les escoles i cases rurals, tant en l’interior com en l’exterior.

11.15 Instal·lar o fer ús de jocs o castells inflables i piscines de qualsevol tipus.

11.16 Fer renou a partir de les 23.00 h.

Article 12. Equipaments de les instal·lacions

Les persones usuàries de les cases i escoles rurals tenen dret a utilitzar els equipaments existents a cada instal·lació, i són responsables de la seva conservació i neteja.

En el moment de la reserva se’ls ha d’informar de l’equipament que poden trobar a cada instal·lació.

Article 13. Responsabilitats

L’Ajuntament de Manacor no es fa responsable dels robatoris, danys i accidents derivats de la pràctica de les activitats autoritzades o no en aquestes instal·lacions, o supòsits similars.

L’Ajuntament pot reservar alguns dies per poder fer neteja i manteniment de les instal·lacions. Durant aquests dies no es poden ocupar les instal·lacions i en queda restringida la reserva.

L’Ajuntament pot anul·lar una sol·licitud o ajornar temporalment el servei si ho requereix la situació sanitària, meteorològica o una altra causa que comprometi la seguretat de les persones.

III. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 14. Infraccions

14.1 Es consideren infraccions les accions o omissions que contradiuen el que estableix aquest Reglament. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

14.2 Són responsables de les infraccions les persones titulars de les reserves que duguin a terme les accions o omissions tipificades en aquest Reglament.

14.2 Són infraccions lleus:

Incomplir les normes d’ús d’aquest Reglament establertes a l’article 11.1 fins a l’11.12.
Qualsevol incompliment d’aquest Reglament que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.

14.3 Són infraccions greus:

Reincidir en dues o més infraccions lleus.
Causar desperfectes de forma manifestament intencionada a les instal·lacions i equipaments de propietat municipal.
Incomplir els articles 11.13, 11.14 i 11.15.

14.4 Són infraccions molt greus:

Reincidir en dues o més infraccions greus.

Article 15. Sancions

Les actuacions que suposin una infracció al que estableix aquest Reglament s’han de sancionar de la forma següent:

Les infraccions lleus s’han de sancionar amb multes de 75 euros.
Les infraccions greus s’han de sancionar amb multes de 250 euros.
Les infraccions molt greus s’han de sancionar amb multes de 750 euros.

Correspondrà a la Batlia o a l’òrgan en qui delegui sancionar la infracció de les normes contingudes en aquest reglament, de conformitat amb allò establert a l’art. 21.1 n) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.

Disposició addicional

L’Ajuntament es reserva el dret de restringir l’ús de les instal·lacions per a usos d’interès públic prevists o no en aquest Reglament.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor el dia de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, una vegada comunicat l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança, amb la tramesa d’una còpia del text al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern als efectes prevists a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que aquests organismes reben la còpia.

Ajuntament de Manacor I 07500 I Mancacor

Back To Top